mls24.pl

PAGE_SLOGAN1

PAGE_SLOGAN2

PolishEnglish
Regulamin serwisu
x

Regulamin zamieszczania ofert w serwisie mls24.pl


ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu oraz zamieszczania ogłoszeń w serwisie mls24.pl (dalej jako mls24). Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisów, o którym mowa w pkt 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisów.

2. Zarządcą serwisu mls24.pl jest GamaNET Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 2, 85-231 Bydgoszcz, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 292381 w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy ulicy Toruńskiej 64a w Bydgoszczy, NIP 967-13-00-159, REGON 340507388 z kapitałem zakładowym 50.000 złotych, zwana dalej Spółką.

3. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż serwis mls24.pl. Zamieszczenie w ogłoszeniu jakiegokolwiek adresu WWW prowadzącego do strony innej niż mls24, uważane jest za reklamę.

4. Podmiot zamieszczający ogłoszenia w serwisie mls24 (w niniejszym regulaminie jako Użytkownik) przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Spółce Gamanet pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu mls24.

5. Z uwagi na treść pkt 4 powyżej zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w serwisie mls24.pl, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Użytkownika wyrażonej wyłącznie za pośrednictwem Spółki GamaNet. W tym zakresie Użytkownik zrzeka się prawa do bezpośredniego wyrażenia zgody j.w., a wszelkie skutki naruszenia postanowień niniejszego punktu przez Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt 5 powyżej przez podmioty trzecie Spółka podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony interesu Użytkownika.

7. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce.

8. Zabrania się umieszczania w serwisach ogłoszeń lub ich elementów o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych. Nadto zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików graficznych nie obrazujących bezpośrednio istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, zdjęć przedmiotów (obrazujących usługi) innych, tego samego rodzaju lub podobnych do przedmiotu ogłoszenia (w tym usługi), reklamy towarów bądź usług itp.

9. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

10. Spółka informuje, że wprowadzone oferty do serwisu mogą się znaleźć w innych serwisach tematycznie powiązanych z serwisem mls24 a należących do Spółki.


11. Spółka upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z serwisu lub serwisów, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi należy się jedynie stosowny zwrot ewentualnie uiszczonej za dane ogłoszenie opłaty, dokonywany na odrębnych warunkach, wedle uznania Spółki, albo (i) poprzez faktyczny zwrot środków, (ii) przez potrącenie z wymagalnymi należnościami Spółki lub (iii) poprzez umożliwienie danemu Użytkownikowi umieszczenia na serwisach ogłoszeń o analogicznej co usunięte ogłoszenie wartości. Żadne odrębne odszkodowanie Użytkownikowi się nie należy.

12. W sytuacji wskazanej w pkt 11 zdanie pierwsze powyżej Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego ogłoszenia było powzięcie przez Spółkę wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że umieszczając na serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (i) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym; (ii) postanowień niniejszego regulaminu; (iii) norm moralno – etycznych lub zwyczajów. Usuwanie ogłoszeń odbywa się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.

13. Umieszczając ogłoszenie na serwisie mls24.pl Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających serwisy prowadzone przez Spółkę. Oferty, które nie są tematycznie powiązane z branżą nieruchomości mogą być usunięte bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.

14. Rejestrując się w serwisie mls24, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, powierzanie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych Użytkownika oraz w przedmiocie otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, składając stosowne oświadczenia ww. w przedmiocie. Umieszczenie ogłoszenia na mls24 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług publikacji danego ogłoszenia przez mls24 na rzecz Użytkownika, a także w zakresie marketingu usług i produktów własnych Spółki GamaNET.

15. O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.

16. Z uwagi na starania Spółki w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności serwisów do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki na którekolwiek z posiadanych kont e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym na serwisie Spółki ogłoszeniem, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług Spółki, lub która taki cel chce osiągnąć, Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Spółkę przesyłając otrzymaną wiadomość na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Użytkownik upoważnia Spółkę do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

17. Użytkownik wyraża zgodę na to, że świadczenie przez Spółkę opisanych w niniejszym regulaminie usług nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy, tj. przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na przedmiotowe usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 ze zmianami).

18. Jeżeli w procesie korzystania z usług Spółki Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zmianach mailem na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


19. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Spółkę w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających.

20. Zabrania się Użytkownikom wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w serwisie mls24. Naruszenie tego postanowienia upoważnia Spółkę, do zablokowania przyjmowania ofert ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń.

24. Pliki eksportu służące do wstawiania ogłoszeń w serwisie mls24 z pominięciem aplikacji na stronie www serwisu mls24, jak również sam proces eksportu i jego charakterystyka, powinny spełniać wymagania specyfikacji technicznej dostarczonej Użytkownikowi lub zaakceptowanej przez Spółkę na piśmie.

25. Korzystanie z serwisów jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez mls24 i podmioty współpracujące z mls24 elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń, o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia.