mls24.pl

PAGE_SLOGAN1

PAGE_SLOGAN2

PolishEnglish
Wiadomości
Reklamacje mikropłatności
x
System mikropłatności dostarcza kody.wapacz.pl jednocześnie jest podmiotem rozpatrującym reklamacje.

Wszelkie wątpliwości dotyczące mikropłatności w serwisie mls24 prosimy kierować na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub formularz zgłoszeń.
 
Regulamin serwisu
x

Regulamin zamieszczania ofert w serwisie mls24.pl


ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu oraz zamieszczania ogłoszeń w serwisie mls24.pl (dalej jako mls24). Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela serwisów, o którym mowa w pkt 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych serwisów.

2. Zarządcą serwisu mls24.pl jest GamaNET Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 2, 85-231 Bydgoszcz, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 292381 w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego przy ulicy Toruńskiej 64a w Bydgoszczy, NIP 967-13-00-159, REGON 340507388 z kapitałem zakładowym 50.000 złotych, zwana dalej Spółką.

3. Zabrania się Użytkownikowi w treści ogłoszeń umieszczania w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż serwis mls24.pl. Zamieszczenie w ogłoszeniu jakiegokolwiek adresu WWW prowadzącego do strony innej niż mls24, uważane jest za reklamę.

4. Podmiot zamieszczający ogłoszenia w serwisie mls24 (w niniejszym regulaminie jako Użytkownik) przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Spółce Gamanet pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu mls24.

5. Z uwagi na treść pkt 4 powyżej zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w serwisie mls24.pl, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody Użytkownika wyrażonej wyłącznie za pośrednictwem Spółki GamaNet. W tym zakresie Użytkownik zrzeka się prawa do bezpośredniego wyrażenia zgody j.w., a wszelkie skutki naruszenia postanowień niniejszego punktu przez Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia pkt 5 powyżej przez podmioty trzecie Spółka podejmie wszelkie kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, celem ochrony interesu Użytkownika.

7. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce.

8. Zabrania się umieszczania w serwisach ogłoszeń lub ich elementów o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych. Nadto zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach plików graficznych nie obrazujących bezpośrednio istotnych elementów danej oferty, tj. np. wyodrębnionych logotypów, zdjęć przedmiotów (obrazujących usługi) innych, tego samego rodzaju lub podobnych do przedmiotu ogłoszenia (w tym usługi), reklamy towarów bądź usług itp.

9. W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z serwisów bez konieczności informowania o tym Użytkownika.

10. Spółka informuje, że wprowadzone oferty do serwisu mogą się znaleźć w innych serwisach tematycznie powiązanych z serwisem mls24 a należących do Spółki.


11. Spółka upoważniona jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z serwisu lub serwisów, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika. W takim wypadku Użytkownikowi należy się jedynie stosowny zwrot ewentualnie uiszczonej za dane ogłoszenie opłaty, dokonywany na odrębnych warunkach, wedle uznania Spółki, albo (i) poprzez faktyczny zwrot środków, (ii) przez potrącenie z wymagalnymi należnościami Spółki lub (iii) poprzez umożliwienie danemu Użytkownikowi umieszczenia na serwisach ogłoszeń o analogicznej co usunięte ogłoszenie wartości. Żadne odrębne odszkodowanie Użytkownikowi się nie należy.

12. W sytuacji wskazanej w pkt 11 zdanie pierwsze powyżej Użytkownikowi nie należy się jakikolwiek zwrot uiszczonej opłaty ani też odrębne odszkodowanie, jeżeli przyczyną usunięcia danego ogłoszenia było powzięcie przez Spółkę wiedzy, uzasadnionego podejrzenia lub stosownej informacji urzędowej, że umieszczając na serwisie dane ogłoszenie, lub inne ogłoszenia, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia (i) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z Odwiedzającym; (ii) postanowień niniejszego regulaminu; (iii) norm moralno – etycznych lub zwyczajów. Usuwanie ogłoszeń odbywa się bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.

13. Umieszczając ogłoszenie na serwisie mls24.pl Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, w szczególności by nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub Odwiedzających serwisy prowadzone przez Spółkę. Oferty, które nie są tematycznie powiązane z branżą nieruchomości mogą być usunięte bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.

14. Rejestrując się w serwisie mls24, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, powierzanie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych Użytkownika oraz w przedmiocie otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, składając stosowne oświadczenia ww. w przedmiocie. Umieszczenie ogłoszenia na mls24 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług publikacji danego ogłoszenia przez mls24 na rzecz Użytkownika, a także w zakresie marketingu usług i produktów własnych Spółki GamaNET.

15. O ile Odwiedzający odpowiedział i zastosował się do treści danego ogłoszenia, a Użytkownik zawarł z Odwiedzającym na tej podstawie stosowną umowę, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, o jakiej mowa w danym ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.

16. Z uwagi na starania Spółki w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności serwisów do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki na którekolwiek z posiadanych kont e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym na serwisie Spółki ogłoszeniem, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług Spółki, lub która taki cel chce osiągnąć, Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Spółkę przesyłając otrzymaną wiadomość na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Użytkownik upoważnia Spółkę do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.

17. Użytkownik wyraża zgodę na to, że świadczenie przez Spółkę opisanych w niniejszym regulaminie usług nastąpi niezwłocznie po zawarciu stosownej umowy, tj. przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy na przedmiotowe usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 ze zmianami).

18. Jeżeli w procesie korzystania z usług Spółki Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne (w przypadku przedsiębiorców – tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zmianach mailem na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


19. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Spółkę w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Elementy, o których mowa w zdaniu poprzednim umieszczane będą w proporcjach niezakłócających graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika ani odbioru treści danego ogłoszenia przez Odwiedzających.

20. Zabrania się Użytkownikom wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w serwisie mls24. Naruszenie tego postanowienia upoważnia Spółkę, do zablokowania przyjmowania ofert ogłoszeń Użytkownika dokonującego danych naruszeń.

24. Pliki eksportu służące do wstawiania ogłoszeń w serwisie mls24 z pominięciem aplikacji na stronie www serwisu mls24, jak również sam proces eksportu i jego charakterystyka, powinny spełniać wymagania specyfikacji technicznej dostarczonej Użytkownikowi lub zaakceptowanej przez Spółkę na piśmie.

25. Korzystanie z serwisów jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach statystycznych oraz analitycznych przez mls24 i podmioty współpracujące z mls24 elementów treści już umieszczonych i umieszczanych w przyszłości przez Użytkownika ogłoszeń, o ile elementy te nie stanowią jako całość lub pojedynczo utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda ta dotyczy w szczególności takich elementów jak lokalizacja, cena i nazwa przedmiotu danego ogłoszenia.

 
O Nas
x

Zarządcą serwisu mls24.pl jest firma GamaNET Sp. z o.o.

Firma istnieje od 2006 roku i w tym czasie dzięki najwyższej jakości świadczonych usług pozyskała grupę stałych Klientów, którzy doceniając nasze nieustanne dążenie do kreowania perfekcyjnych rozwiązań powierzyli naszej Firmie rozwój swoich zapleczy informatycznych.


MLS24.pl pozwala naszym klientom na łączenie wielu biur w jednym miejscu, daje to duże możliwości na obniżenie kosztów reklamy.  Nasz oferta oprócz firm działających na rynku nieruchomości jest również skierowana dla osób prywatnych. Dodawanie ofert do systemu mls24 jest darmowe zarówno dla firm jak osób prywatnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług - gwarantujemy, iż będziecie Państwo zadowoleni z efektów współpracy z nami.

 

 
Reklama
x

MLS24.pl proponuje swoim klientom możliwości reklamy on-line w zakresie:

 

  • boxy reklamowe na stronie głównej
  • boxy reklamowe w wyniku wyszukiwania ofert
  • boxy reklamowe na konkretnych ofertach, wyselekcjonowanych lub wszystkich ofertach
  • podbijanie ofert czyli wyświetlanie ofert jako pierwszych na liście wyszukiwania

 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeń

 
Ochrona prywatności
x

OCHRONA PRYWATNOŚCI

GamaNET Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako GamaNET), właściciel serwisu mls24.pl (dalej jako serwis) respektuje przysługujące użytkownikom naszych serwisów prawa w szczególności prawo do ochrony prywatności. Gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań i potrzeb naszych klientów. W tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Ochronę Prywatności.

GamaNET zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.


Dane zbierane podczas rejestracji:

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych w postaci adresu email, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką, tj. hasło, którego będziesz używał w serwisie mls24.pl oraz o region zamieszkania.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez GamaNET usług w ramach serwisu w zakresie umieszczania ogłoszeń.

Dane osobowe przetwarzane będą przez GamaNET działającą jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. W w/w sprawach powinieneś zwrócić się do GamaNET pisząc na adres siedziby GamaNET podany również w sekcji Kontakt tegoż serwisu.


Dane zbierane podczas dodawania ogłoszenia:

Zanim dodasz ogłoszenie poprosimy Cię o ponowne podanie Twoich danych kontaktowych, tj. miejscowości, w której mieszkasz, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Dane osobowe podawane przez Ciebie w trakcie dodawania ogłoszeń w działach serwisów są dostępne dla wszystkich odwiedzających dany serwis. Dlatego w zakresie, w jakim osoby przeglądające serwis mogą się z danymi tymi zapoznać w sposób zgodny z zamierzoną funkcjonalnością i charakterem serwisów, GamaNET nie odpowiada za naruszenie Twojej prywatności.


Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.


Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Drogi Użytkowniku podałeś, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.


Wykorzystywanie danych:

Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a GamaNET będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, GamaNET udostępnia Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości.


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy do nas, możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na Twoje pytanie.


Partnerzy oraz osoby prywatne korzystające z serwisu

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszych serwisach.


Cookies:

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym serwisie.

Tak więc korzystając z serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie. Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisów. Masz pełne prawo do odmowy zapisywania plików cookies na Twoim komputerze. Każda przeglądarka internetowa, za pomocą której łączysz się z serwisami, oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies.

GamaNET nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronie serwisu.


Zmiany Polityki Prywatności.

Oferta mls24 będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości GamaNET może, a czasem będzie musiała, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia w danym serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian. Korzystanie z serwisów po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z

formularza kontaktowego.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2